Enlightening
Offensiveness
Building understanding across perceptions

Adressing the taboo 

A course that brings the insight to recognize, the courage to handle, and the abilities to conversate about offensive behavior at the workplace.

The solution to the challenges of offensiveness is not the implementation of more rules, behavioral regulation, and guidelines. Rather, it is a sharpening of sensitivity and the courage to take on the difficult conversations on the topic with co-workers and employees. With this course, we enlighten and train participants towards a confidence in facilitating respectful, empathetic conversations about an otherwise tabooed subject.

The course consists of three elements:

 

1: Background Knowledge

An understanding of your own role and options in facilitating and supporting an inclusive culture that makes the employee feel accepted and safe in the organization, including how to build mutual understandings of boundaries and identities.

What is happening in the field, and why is it happening right now? Differences between generations and gender: What are prejudices and myths and what are facts? Why does the phrasing of certain words matter so much?

2: Exercises

Training in recognizing offensive behavior and in dealing with dilemmas in the field, including ethical perspectives and the mapping of experiences and different perceptions of gender, generations, and ethnicity – What “underprivileged” looks and feels like. 

 

 3: Learning

Conversational skills and guidance on having the difficult conversations about offensive behavior (Meaningfulness Conversations). Tools in conflict managing, bridge-building between perspectives – The creation of a shared, intergenerational, and intersex space for mutual understanding and tolerance.

 

Why is it important?

#Metoo has created a duty of notification for everyone
During the last couple of years, cases of offensiveness have devastated human beings and workplaces all-over.

No leaders of today can avoid responding to, how spacious and psychologically safe their workplace is. With younger generations entering the labor market, carrying different expectations compared to older generations, it is important to understand different perspectives, making a diverse labor market a strength – not a source of conflict.

 

 

How do you benefit?

Knowledge, skills, and demoralizing.
This is not a course, telling you what to think but what to know.

The purpose of this course and its exercises is to broaden the horizon of the participants to include an understanding of how perceptions vary between sex, ethnicity, and generation gaps, which are the three biggest sources of misunderstandings in the field.

 

The course is facilitated in Danish or English according to participants’ needs. 

Practical information

Date: 22.11.21

Location: Brønnums Hus

Facilitators: 
Henriette Laursen
Andreas Gylling Æbelø
Kristoffer Geer 

Price: DKK 7000

Løsningen på “krænkelsesudfordringen” er ikke nye regler, adfærdsregulering og retningslinjer, men en skarpere sensitivitet og mod til at indgå i vanskelige samtaler om emnet med ansatte og medarbejdere. Med dette kursus vil vi uddanne og træne deltagerne i at føle sig fortrolige med at have respektfulde, empatiske samtaler om et ellers tabubelagt emne.

 

Kurset består af tre elementer:

 

1: Baggrundsviden

Forståelse af egen rolle og handlemuligheder for at understøtte en kultur med rummelighed, der får medarbejderne til at føle sig accepterede og trygge i organisationen, herunder hvordan de bygger bro og skaber forståelse for forskellige grænser og identiteter. Hvad sker der indenfor området lige nu, og hvorfor sker det netop nu? Forskelligheder mellem generationer og køn: Hvad er fordomme og myter, og hvad er fakta? Hvorfor betyder ord så meget?

2: Øvelser

Træning i at spotte krænkelser og forholde sig til dilemmaerne på området og deres etiske perspektiver samt kortlægning af erfaringer og forskelligartet opfattelse af køn, generationer og etnicitet – Hvordan ”underprivilegeret” ser ud, og hvad det føles som.

3: Læring:

Samtalefærdigheder og vejledning i at have svære samtaler om krænkelser (MST). Værktøjer til konflikthåndtering og brobygning mellem perspektiver – Skabelsen af et fælles intergenerationelt, tværkønnet rum for gensidig forståelse og tolerance.

 

Hvorfor er det vigtigt?

#Metoo har skabt en oplysningspligt for alle
Krænkelsessagerne har ødelagt mennesker og arbejdspladser overalt de seneste par år.

Ingen ledere kan i dag undgå at skulle forholde sig til, hvor rummelig og psykologisk tryg en arbejdsplads, de har. Med yngre generationer ind på arbejdsmarkedet med en anden forventning end de ældre generationers, er det vigtigt, at vi kan forstå de forskellige perspektiver, så forskelle på arbejdspladsen bliver en styrke og ikke et konfliktpunkt.

Hvad får du ud af kurset? 

Viden, færdigheder og ikke-moralisering
Dette er ikke et kursus, der fortæller dig, hvad du skal mene, men hvad du skal vide

Målet med kurset og dets øvelser er at udvide deltagernes horisont, så den inkluderer forståelsen af, hvordan opfattelser varierer på tværs af køn, etnicitet og generationskløfter, der lige nu er de tre største grunde til misforståelser på området.

Kurset afholdes på dansk eller engelsk, efter deltagernes behov. 

Praktisk information

Dato: 22.11.21

Sted: Brønnums Hus

Facilitatorer:
Henriette Laursen

Andreas Gylling Æbelø
Kristoffer Geer 

Pris: DKK 7000

Feel free to reach out:

Philosophy and contents:

Dennis Nørmark
dno@voluntasadvisory.com

Senior Advisor & Head of Learning

Dennis

Logistics and booking:

Carl Emil Zacho Böye
czb@voluntasadvisory.com

Junior Associate

Want to know more?

Sign up here to get more information on dates, prices, location, speakers and more when we are ready to announce this.